M06 TRACTAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ COMPTABLE (GAD JURÍDIC)

  • UF1. Preparació i codificació comptable
  • UF2. Registres comptables
  • UF3. Comptes anuals  i control intern.

M08 OPERACIONS ADMINISTRATIVES DE SUPORT

  • UF1: Selecció i tractament de la informació
  • UF2: Operacions logístiques de suport administratiu

Mòdul professional 9: Anglès

Durada: 99 hores

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Anglès tècnic. 99 hores

MP 09: Empresa i administració.

2n  curs Gestió administrativa a l'àmbit jurídic

   i 

UF1 - Innovació i emprenedoria: 11 hores

UF 2 - Empresa i activitat econòmica: 22 hores

UF 3 - Administració pública: 22 hores

UF 4 - Fiscalitat empresarial bàsica: 33 hores

Tramitació processal i auxili judicial en procediments civils, penals,contenciosos- administratius i socials.