Curs obert amb materials a l´abast pel professorat que vol intercanviar recursos relacionats amb les metodologies actives a Cicles Formatius.

En aquest curs es notificarà les qualificacions finals i/o parcials dels diferents mòduls i UF's que aneu cursant durant els dos primers trimestres per tal que pogueu fer el seguiment de la vostra evolució.

Les qualificacions finals del tercer trimestre es lliuraran a final de curs en paper oficial.

L'Institut Montilivi forma part de la Xarxa d'Emprenedoria creada pel Departament d'Ensenyament el curs 2012-13. Un  dels objectius de la Xarxa és compartir i cooperar entre els 43 centres de tot Catalunya que en formen part.

Aquest espai pretén estendre la Xarxa entre la nostra comunitat educativa.