Declaració responsable d’alumnes menors de 18 anys