Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres