Cal tenir en compte:

Les activitats d'aquest tema requereixen un control del temps per a la seva correcta execució. És important controlar que els equips treballen sense despistar-se o no podran finalitzar l'activitat en el temps programat. En cas de no fer-ho, hauran d'enllestir la feina a casa per poder començar la següent sessió seguint la seqüenciació programada del projecte.

És important assegurar-se que els equips desen els documents en les carpetes indicades en cada cas i que envien els enllaços dels documents generats a cada activitat al professor/professora que els hagi de corregir.

També cal tenir en compte el temps que l'alumnat ha d'invertir en llegir la documentació adjunta abans de fer les activitats. En total, l'alumnat té 6 h per enllestir aquest tema.

La temporització que es proposa és la següent:

PER COMENÇAR: 

Lectura de la documentació adjunta: 30 min

DEFINICIÓ DEL PROBLEMA:

Activitat 1. Anàlisi de problemes:

Exercici 1: Llista prioritzada (grupal) → L'equip ha d'enllestir aquesta activitat en 60 min

Exercici 2: Arbre de problemes (grupal) → L'equip ha d'enllestir aquesta activitat en 60 min (s'inclou el temps necessari per familiaritzar-se amb el programa mind42)

Exercici 3: Descripció dels problemes (grupal) → L'equip ha d'enllestir aquesta activitat en 30 min

Activitat 2. Creació el logo

L'equip ha de dissenyar el logo de l'empresa a partir d'una imatge pròpia o del tractament d'imatges d'ús lliure (llicència CC per modificació).

Aquest logo ha d'estar relacionat amb el nom de l'empresa i s'ha d'incloure als documents generats pel grup i a la pàgina web (i subpàgines).

Per aquest motiu, el logo ha d'estar guardat a la carpeta de Drive grupal en format d'imatge (jpg o png). Les modificacions o tractaments poden realitzar-se amb programes específics com ara GIMP.

L'equip ha d'enllestir l'activitat en 60 min.

Activitat 3. Penjar els documents a la vostra Web (grupal) 

L'equip ha d'enllestir l'activitat en 30 min

En total s'han temporitzat 4,5 h. Dins de la temporització total del curs, aquest tema té assignades 6h.

Aquesta diferència permet un ajust dels temps en funció de la forma de treball de cada grup.

Pel que fa a la seqüenciació de les tasques, es recomana indicar als grups el temps total que tenen per acabar totes les activitats del tema (6h) i que cada grup s'organitzi per tal d'enllestir la feina a temps. En els enunciats de cada activitat s'indica a l'alumnat el temps que tenen per a cada tasca.

Es recomana recordar al grups que els documents de grup generats només els ha de penjar al Drive del grup un dels membres.

Darrera modificació: dimecres, 6 de maig 2015, 14:26