Indicacions per al professorat

Cal tenir en compte:

Respecte de la temporització:

Per tal de seguir amb la temporització donada per aquesta unitat, es proposa:

  1. Els enllaços d'Autoavaluació transmissió de moviment, Tipus d'engranatges i Autoavaluació motors tèrmics proposar-les com a activitats per fer a casa si s'escau. 
  2. Pel que fa a la part pràctica de mecanismes, es plantegen dues opcions, la constructiva i la virtual. La constructiva consisteix en la construcció o manipulació d'engranatges de manera física dels quals disposa el centre educatiu, tal com s'explica a les pràctiques dins la secció Pràctiques de mecanismes (opció constructiva), mentre que la virtual consisteix en l'ús de programari específic presentat dins la secció Pràctiques de mecanismes (opció virtual). En un principi es planteja l'opció virtual respecte d'activitats, materials i criteris d'avaluació, però pot ser substituïda per l'altra opció a criteri del professor/a responsable.

Respecte de les pràctiques:

Opció constructiva:

  • Realització:

Es tracta que els alumnes segueixin les pautes marcades en les diferents pràctiques d'engranatges per tal de manipular i realitzar els càlculs necessaris amb els diferents engranatges que disposa el centre. Si no es disposa de tot el conjunt d'engranatges que apareixen a les pràctiques es deixa a criteri del professorat d'adaptar, elaborar o eliminar alguna d'elles segons la dinàmica de grup. 

  • Avaluació:

L'avaluació de les diferents pràctiques vindrà determinada per la quantitat que s'han realitzat. El professor o professora responsable és qui hauria de decidir si es realitzen o no totes i com avaluar-les. Caldrà comprovar les qüestions de cadascuna de les pràctiques i els càlculs realitzats. També es pot avaluar la part col·laborativa per a la realització de les pràctiques a l'aula. 

Opció virtual:

  • Realització:

Per tal de realitzar les pràctiques virtuals s'utilitzarà el programa de simulació Algodoo. És recomanable la lectura inicial del document  per tal de realitzar la instal·lació correctament i familiaritzar-se amb l'entorn del programari. Les pràctiques estan pautades tot i que sempre es pot deixar marge a l'alumnat per tal de realitzar  variacions o canvis en els models.

  • Avaluació:

El professor o professora responsable és qui hauria de decidir si es realitzen o no totes i com avaluar-les. La recomanació és comprovar que la pràctica s'ha lliurat, la disposició dels objectes dins del programa i finalment si es realitza l'animació correctament. 

Darrera modificació: Thursday, 18 June 2015, 15:48