Màquines simples

1. Màquines i les seves magnituds

1.- Màquines

Estem continuament utilitzant màquines en el nostre dia a dia. Cada cop que fem servir un ascensor, obrim una porta, tallem un paper,.. utilitzem diferents elements que units entre si formen el que anomenem màquina.

Per tant, una màquina és un conjunt de mecanismes coordinats entre si per a realitzar a partir d'una energia d'entrada un treball útil o realitzar una transformació energètica.

Habitualment classificarem les màquines en dos grans grups :

  • Màquines simples: estan formades per elements simples com per exemple la palanca, el pla inclinat, la roda,..
  • Màquines complexes: estan formades per conjunts d'elements coordinats entre si. Alguns exemples són els motors, rellotges, avions,...

1.2.- Magnituds i unitats

Abans de començar a treballar amb les màquines cal tenir en compte algunes de les magnituds que s'utilitzaran per a realitzar els càlculs.

1.2.1. Treball

El treball és l'acció de provocar o modificar el moviment d'un cos a través d'una força.

El treball està directament relacionat per tant, amb la força que es realitza (F) i el moviment del cos o distància desplaçada (d).

W= Força x distància = F x d

Les seves unitats són :

Força – Newtons (N)

distància – metres (m)

Treball – Joules (J)

1.2.2 Energia

L'energia és la capacitat de realitzar un treball. Les unitats novament són els Joules (J). Aleshores treball i energia són el mateix?

No, podem pensar que qui ha de desplaçar un objecte desenvoluparà un treball de 500 J per exemple, però a la vegada consumirà del seu propi cos una energia de 500 J.

1.2.3 Potència

La potència és la relació que existeix entre el treball realitzat (W) per unitat de temps (t).

P = =

Potència – Watts (W)

Treball – Joules (J)

Temps – segons (s)

1.2.4. rendiment

La relació que existeix entre l'energia consumida i el treball obtingut s'anomena rendiment. Es representa habitualment en % i en una màquina real mai potser 100% ja que sempre hi ha algun tipus de pèrdues.

Rendiment =