Presentació Llibreta UF1

Venciment: Tuesday, 28 November 2023, 19:30

Recorda que és obligatòria presentar-la correctament (tots els enunciats indicats copiats, resolts i corregits) per conservar la nota cas que aquesta sigui superior a 5. En cas contrari, la nota màxima serà un 5 de la UF1.

Si et manquen coses a fer se t'indica i tens fins el dimarts 28 de novembre per afegir-les a la llibreta (hauràs de lliurar-ho tot de nou). Passada aquesta data no s'agafa cap llibreta i la nota que quedarà serà 5, com també quedarà 5 si al corregir continua mancant alguna cosa de les indicades.  

En cas contrari el comentari serà "Bé" i la llibreta se't retornarà al desembre. 

La llibreta NO es recupera en 2a convocatòria, s'ha de recuperar ara. Per aquells que han suspès exàmens o la fitxa avaluable del tema 3 i després del 28 de novembre continuïn mancant coses, la nota màxima en 2a convocatòria serà de 5 si han recuperat les proves de la UF1.