Anàlisi de problemes (Grupal)

Per realitzar aquesta tasca, has d’haver llegit atentament el document del tema:

"Què volem solucionar? Les nostres propostes".

A partir del document "Què sap el nostre equip?" que teniu guardat al Drive del grup, feu les següents activitats:

1. Llista prioritzada (temporització activitat: 60 min)

Recolliu a la graella els cinc problemes triats per l'equip i valoreu-los. Anomeneu a aquest document: llistaprioritzada_nomdelgrup.

2. Esmicolar els problemes: (temporització activitat: 60min, incloent el tutorial de Mind42)

A partir del document elaborat a l'exercici 1:

S'ha de realitzar l’esmicolament dels dos "grans problemes" aplicant el mètode "El problema de l’arbre". Per poder fer l’activitat i presentar els vostres resultats, feu servir el programa "mind42.com". Es tracta d’un programa en línia de generació de mapes mentals que us pot ser molt útil per a aquest tipus d’exercici.

En acabar l’activitat, anomeneu els documents: arbreproblema1_nomdelgrup i arbreproblema2_nomdelgrup (no oblideu canviar la numeració del problema per a cada document)

3. Revisar i polir (temporització activitat: 30 min): Definiu els dos problemes de forma sintètica. Anomeneu a aquests documents descripcioproblema1_nomdelgrupdescripcioproblema2_nomdelgrup (no oblideu canviar la numeració del problema per a cada document)

Al Drive de grup, pengeu els documents generats en aquesta activitat:

1. llistaprioritzada_nomdelgrup.

4. descripcioproblema1_nomdelgrup

2. arbreproblema1_nomdelgrup

5. descripcioproblema2_nomdelgrup

3. arbreproblema2_nomdelgrup

Un cop estiguin penjats tots aquests documents, envieu al vostre professor o professora els enllaços corresponents.