Creació de l'equip (Grupal)

Per tal de poder configurar el vostre equip, se us demana que seguiu els passos que es van indicant en el document "Creació de l'equip":

1. Decidiu el nom de l'equip de forma consensuada entre tots vosaltres.

2. Llegiu quines són les atribucions de cadascun dels rols que ha d'haver-hi a un equip i els exemples que s'indiquen en el document. Discutiu entre vosaltres quin és el rol més adient per a cada membre i designeu qui el durà a terme. Aquests seran els rols primaris.

3. Reviseu de nou els rols i designeu els rols secundaris per a cada membre.

4. Compartiu les vostres carpetes individuals que ja teniu creades amb els vostres companys i coloqueu-les dins de la carpeta de grup que heu creat. D'aquesta forma us ha de quedar una carpeta grupal que contindrà tots els documents que heu fet en grup i les carpetes de cadascun de vosaltres que contindran les tasques individuals.

5. Finalment, plantegeu-vos quins han de ser els pactes consensuats per assegurar-vos el millor funcionament de l'equip per assolir els objectius plantejats i per resoldre les possibles dificultats que sorgeixin.

Heu de reflectir aquests passos en el document "Creació de l'equip. Activitat". Anomeneu al document pactesdelequip_nomdelgrup.

Deseu el document que heu generat al Drive de grup i envieu l'enllaç del document al vostre professor/a. (no oblideu indicar el nom del grup. Per evitar duplicitats, recordeu que només cal que un dels membres del grup pengi el document)