En aquest curs es notificarà les qualificacions finals i/o parcials dels diferents mòduls i UF's que aneu cursant durant els dos primers trimestres per tal que pogueu fer el seguiment de la vostra evolució.

Les qualificacions finals del tercer trimestre es lliuraran a final de curs en paper oficial.