MP03: Procés integral de l’activitat comercial

Durada: 176 hores + 22  hores TEM = 198 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Patrimoni i metodologia comptable. 33 hores

UF 2: Fiscalitat empresarial. 33 hores

UF 3: Gestió administrativa de les operacions de compravenda i tresoreria. 44 hores

UF 4: Registre comptable i comptes anual. 88 hores.